Zatrzymanie policyjne

Zatrzymanie policyjne to środek przymusu przysługujący organom ścigania w momencie, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa przez podejrzanego. Jest ono regulowanie przez liczne przepisy zawarte w krajowych i międzynarodowych aktach prawnych. Czym jest i ile trwa zatrzymanie policyjne? Jakie prawa przysługują podejrzanemu? Dowiecie się tego z dzisiejszego artykułu.

Kiedy stosuje się zatrzymanie policyjne?

Zatrzymanie policyjne stosuje się jedynie w sytuacji, w której pozostałe metody prawne okazują się bezskuteczne. Z racji, że środek ten ingeruje w prawo do wolności osobistej obywateli, podlega on określonym regulacjom.

Policja ma prawo zatrzymać podejrzaną osobę, gdy:

 • istnieje w stosunku do niej uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo
 • zachodzi realna obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego
 • nie można ustalić tożsamości osoby – np. przez brak dokumentów zatrzymanego bądź odmowy ich okazania
 • istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.
zatrzymanie policyjne

Ile może trwać zatrzymanie policyjne?

Zatrzymanie policyjne, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, nie powinno przekroczyć 24 godzin. Istnieją jednak sytuacje, w których prawo przewiduje możliwość aresztowania podejrzanego na okres 48 godzin. Czas zatrzymania liczy się od momentu jego ujęcia. Zatrzymanego należy natychmiastowo zwolnić na polecenie sądu i prokuratora bądź gdy ustanie przyczyna zatrzymania. Inną przesłanką do uwolnienia podejrzanego jest brak doręczenia zatrzymanemu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu. Ponadto zatrzymany może także wyjść na wolność, jeśli w przeciągu 48 godzin od ujęcia nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie policyjne

Jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

Zatrzymany ma prawo do:

 • żądania kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim
 • korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w przypadku, gdy nie posługuje się językiem polskim w wystarczającym stopniu
 • dostępu do niezbędnej pomocy medycznej
 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania
 • uzyskania informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym
 • złożenia lub odmowy składania oświadczenia w związku z zatrzymaniem
 • wniesienia zażalenia do sądu w terminie 7 dni od momentu zatrzymania
 • żądania zawiadomienia wskazanej najbliższej osoby o fakcie zatrzymania
 • zawiadomienia pracodawcy bądź uczelni o zaistniałej sytuacji
 • natychmiastowego zwolnienia, jeśli przyczyny zatrzymania przestały istnieć oraz po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania.
Zatrzymanie policyjne

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z zatrzymaniem lub zostało ono niepoprawnie przeprowadzone?

Jeżeli zatrzymany nie zgadza się z decyzją o ujęciu bądź zostało ono przeprowadzone w nieprawidłowy sposób, ma on prawo zgłosić zażalenie. W odwołaniu może domagać się zbadania zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania. Zażalenie kieruje się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca postępowania. W razie uznania nielegalności zatrzymania, należy natychmiastowo zwolnić podejrzanego. Osoba, którą Policja niesłusznie zatrzymała, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.

Zobacz również: Jak PiS walczy z nepotyzmem?

Dodaj komentarz